.

.

Maria Boodschap

God bezocht Maria via zijn engel. Wat een gebeuren ! En dan nog wel met de aankondiging dat zij de Zoon van de Allerhoogste zou dragen. Onvoorstelbaar, maar waar. Eerst was er schrik, huivering, vragen, maar uiteindelijk zei Maria wel 'ja' tot de engel, wat een heus scharnierpunt zal worden in de geschiedenis.

Hoe komt het dat Maria 'ja' zei ? Wel, we kunnen dan samenvatten in de woorden: 'Als God er is voor mij, dan ben ik er voor Hem.' Wederkerige liefde noemt men dat. Liefde roept op tot liefde. Liefde wekt liefde.

Ook al zijn wij biologisch niet uitgekozen, zoals het bij Maria wel het geval was, om Jezus te dragen en te baren, in wezen zijn we wel uitgenodigd tot hetzelfde 'ja'. God komt niet anders tot ons dan Hij tot Maria is gekomen. In zekere zin vraagt God ook aan ons: 'Ben je bereid de Heer te dragen, en te baren voor de mensheid ?'

God kiest ieder van ons, Hij kiest u, Hij kiest mij, en spreekt ieder aan bij onze naam, heel persoonlijk, zeer gericht. Hij doet dat niet zo eens een keer, Hij doet dat dagelijks, voortdurend, als een gebed, of een liefde, zonder ophouden. God vraagt. Hij roept. Hij appelleert. Hij spoort ons aan tot een persoonlijke keuze.

Misschien er in eerste instantie ook die angst, de huivering, de vragen. Dat weet God ook, Hij weet het meer dan we het zelf weten. Maar God vraagt nooit wat onze krachten te boven zouden gaan.

Ons ja-woord zal mislukken wanneer we het los van Hem doen, dat is duidelijk. 'Ja' zeggen tot God is geen krachtpatserij van een individutje los van God. 'Ja' zeggen tot God is gaan staan in het zachte vuur van de heilige Geest die God in ons legt. Het is het diepe verlangen naar God, als vrucht van de inwoning van de Geest, toelaten, dit verlangen koesteren, het laten groeien, om het tot stuwing te laten zijn in onze overgave aan God.

In de overgave zullen we Gods kracht ontvangen geheel 'ja' te kunnen zeggen aan Hem. Jezus, door God gelegd in ons hart, zal ons in zijn eigen ja-woord trekken opdat ons ja-woord zal gebeuren vanuit zijn ja-woord tot de Vader. Ons 'ja' zal gebeuren in Jezus' naam, vervuld van zijn liefde tot God en de mensheid.

Lieve mensen, als de wereld naar iets dorst heeft, is het naar mensen die 'ja' zeggen; 'ja' tot God. Moge de heilige Geest neerdalen in ons gebedsleven, moge Hij ons hele zijn vervullen met Gods liefde, opdat we, staande in het ja-woord van de Zoon, instrumenten mogen worden van Gods goedheid voor de mensheid.
Ja, laat ons bidden...

kris

3 opmerkingen:

 1. Maria zei 'ja' tegen de engel en door hem tegen God. Maria is ons voorbeeld, omdat ze niet alleen Jezus' moeder is, maar ook Zijn eerste leerlinge. Maria is door God uitgekozen, vóór alle tijden, en geschikt gemaakt om de zeer zuivere en heilige moeder te worden van Zijn Zoon, Zijn enige. Maria heeft de genade ontvangen om in al haar levensfases en levensstaten er te zijn voor God. Ze was bij haar ontvangenis niet bevlekt door de erfzonde. Ze was vrij van wat wij allemaal maar zijn: niet helemaal goed, niet helemaal slecht, maar gedeeltelijk goed en gedeeltelijk zwak en zondig. Maria werd op voorhand gemaakt tot wat wij allemaal moeten worden: volmaakt heilig, volledig zonder zonde, helemaal een 'ja' voor God. Dat 'ja' herhaalt ze als de engel haar komt vragen om de moeder te worden van Gods enig Kind. Dat 'ja' herhaalt ze als ze, zwanger van het Jezuskind, naar haar nicht Elisabeth gaat. Dat 'ja' herhaalt ze als Jezus geboren wordt in een stal. Dit 'ja' herhaalt ze als ze Jezus opdraagt in de tempel en Hem op 12-jarige leeftijd terug moet vinden in de tempel. Dat 'ja' herhaalt ze als ze haar huwelijksleven begint met Jozef. Dat 'ja' herhaalt ze elk moment van haar leven, ook als ze weduwe wordt, ook als ze onder het kruis staat van haar Kind. Dat 'ja' herhaalt ze bij Jezus' verrijzenis en hemelvaart, als ze in het cenakel met de broeders en de apostelen bidt om de komst van de H. Geest. Dat 'ja' herhaalt ze als haar stervensuur gekomen is. Ze wordt dan door de engelen onmiddellijk in de schoot van Gods Drie-eenheid gedragen. Daar herhaalt ze nog altijd haar 'ja' tot de Vader. En door dat 'ja' van Maria is heel de wereld beter geworden. Er is veel kwaad in de wereld en het lijkt soms nog toe te nemen. Maar er zijn ook veel goeie dingen. Maria maakt ons allen beter met haar 'ja', haar eeuwig 'ja'. En uiteindelijk, op het einde van alles, zal er geen kwaad meer zijn, geen enkele traan, geen verdriet, alleen nog pure vreugde en volkomen goedheid in God.
  Laten wij ons toevertrouwen aan Maria. Zeg elke morgen met haar mee: 'Heer, hier ben ik, wat wilt Gij dat ik vandaag voor U doe?' En zeg elke morgen en avond: 'Moeder Maria, ik vertrouw me aan u toe. Ik ben van u, geheel de uwe; geef me aan Jezus; Jezus, geef me aan de Vader'.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Op Radio Marie hoorde ik de pastoor zeggen,dat de Katholieke Kerk over de hele wereld getuigt dat God is Mens geworden,en dit door 3 x per dag ,s'morgens om 6 uur ,s'middags om 12 uur en s'avonds om 6 uur.
  Driemaal per dag worden we eraan herinnert dat God is Mens geworden voor mij persoonlijk !!!In kerken waar de klokken niet meer 3 x per dag worden geluid moeten wij katholieken de kerkraad aanspreken om deze wereldwijde geloofsgetuigenis in stand te houden en de mensen die niet weten waarom de klokken luiden attent maken op het feit dat God voor ons is Mens geworden !!!

  Laten we vanaf vandaag om 12 uur als de klokken luiden 'De engel bracht de Boodschap aan Maria bidden.

  Welke gebeden om 6 uur s'morgens en s'avond worden gebeden kunnen misschien van Priester Daniél vernemen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. 's Morgens, 's middags en 's avonds wordt het Angelus gebeden.
   Dit is: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt, en zij heeft ontvangen van de H. Geest. Wees gegroet Maria ...
   Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet Maria ...
   En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet Maria ...
   Bid voor ons, Heilige Moeder Gods; opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
   Laat ons bidden: Wij bidden U, Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon gekend hebben, door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de glorie van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer.

   In de Paastijd wordt het Angelus vervangen door het Regina Coeli: Koningin des hemels, verheug u, halleluja. Omdat Hij die gij waardig geweest zijt te dragen, halleluja, verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, halleluja. Bid God voor ons, halleluja.
   Verblijd en verheug u, Maagd Maria, halleluja.
   Want de Heer is waarlijk verrezen, halleluja.
   Laten wij bidden: God die U gewaardigd hebt door de verrijzenis van Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, de wereld te verblijden, geef, smeken wij U, dat wij door zijn Moeder, de maagd Maria de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. AMEN.

   Verwijderen