15 sept - O.L.-Vrouw van Smarten

Vandaag gedenkt de Kerk Maria als Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Men noemt haar ook wel eens Onze-Lieve-Vrouw van de zeven weeën, wat ik persoonlijk rijker vindt. Weeën, zoals een barende vrouw die kent, doen pijn, maar het is een pijn die onlosmakelijk verbonden is met het nieuwe leven dat weldra uit de moederschoot zal komen. Het lijden dat Maria kende had niet het laatste woord, zoals dat ook niet bij haar Zoon was, en zoals dat ook niet is in de Kerk. Christelijk lijden, verbonden met de Heer, betekent nooit een eindpunt, maar veeleer een weg van nieuw leven; hetzij voor jezelf, hetzij voor anderen, nu of voor komende generaties.

Naar Maria mogen we kijken als onze Moeder. Het evangelie van vandaag verhaalt hoe Jezus vanop het kruis zijn eigen moeder schenkt als moeder aan Johannes. En we lezen dat Johannes haar bij zich in huis neemt. Ook aan ons schenkt Jezus zijn moeder als onze moeder, en net zoals Johannes mogen wij haar bij ons in huis nemen. Dat betekent: we mogen Maria in ons leven welkom heten als onze moeder. 

Ik denk dat het goed is, en belangrijk, Maria inderdaad in ons leven welkom te heten. Wanneer we bidden, zal zij ons voorgaan in het gebed. Ze zal met ons mee bidden. Ze zal voor ons bidden opdat we in de gave van de Geest zouden bidden. Ze zal ons bij de hand nemen om ons te brengen in de genade van haar Zoon, en alzo in de wil van de Vader. Ze zal ons ten diepste begeleiden op onze weg naar eenwording met Jezus, als een aanwezige moeder die het beste voorheeft met haar kinderen.

Laten we haar, naar het voorbeeld van Johannes, opnemen in ons levenshuis.

kris

Reacties

  1. Maria heeft innig meegeleefd met Jezus’ sterven op het kruis. Ze stond onder Zijn kruis. Daar op het kruis maakte Jezus alles weer goed tussen God en de mensen. Plaatsvervangend liet Hij God, God zijn in Zijn leven voor ons allemaal. Op het kruis stichtte Jezus de Kerk, liet Hij het Godsrijk werkelijkheid worden. Nu hebben wij twee mogelijke evangelielezingen. We lazen over Jezus’ moeder onder het kruis. Een ter dood veroordeelde mocht op het kruis nog zijn laatste wilsbeschikking uitspreken. Jezus doet dat ook. Hij vraagt aan Johannes dat hij voor Zijn moeder zal zorgen. Maria had geen andere kinderen en ook Jozef was al gestorven. Nu moest een leerling van Jezus, Zijn meest geliefde leerling, voor Maria zorgen. En Maria werd ook Johannes’ moeder. En door Johannes werd Maria ook de moeder van alle christenen. Nu kon Jezus sterven. Alles was geregeld. Zijn testament was klaar. ‘Het is volbracht’ kon Jezus nu zeggen en terugkeren naar Zijn hemelse Vader.
    De andere mogelijke lezing, die van het zwaard dat Maria’s hart volgens Simeon zou doorboren, is ook betekenisvol. Er is een tekst die wij niet goed kennen, een tekst uit het laatste hoofdstuk van de profeet Jesaja, Jes. 66, 7-8 en die zegt het volgende: ‘Nog vóór zij weeën krijgt, moet zij baren; nog vóór de pijnen haar overvallen, wordt zij van een zoon verlost’. En wat verder zegt Jesaja: ‘Maar nauwelijks is zij in haar weeën, of Sion baart haar zonen’. De eerste christenen hebben die profetie toegepast op Maria, de moeder van de Verlosser. Zij is maagd. Zij is ook maagd tijdens de geboorte. Dat zei de tekst die ik zo juist aanhaalde: ‘Nog vóór zij weeën krijgt, wordt haar zoon geboren’. De H. Efrem de Syriër, de H. Gregorius van Nyssa en nog anderen halen deze tekst aan om de maagdelijkheid van Maria TIJDENS de geboorte van Jezus te bevestigen. Maria heeft dus zonder weeën Jezus ter wereld gebracht. Maar onder het kruis had Maria wel weeën. Hier werd waar wat Simeon haar bij de opdracht van Jezus in de tempel voorspeld had: ‘Uw hart zal door een zwaard worden doorboord’. Op het kruis liet Jezus het Rijk van God werkelijkheid worden. Daar werd God door Jezus’ gehoorzaamheid tot het bittere einde, de Heer van alle mensen. De eerste christenen zagen in Jes. 66 een voorspelling van Maria’s weeën. Zij had geen weeën toen het kind Jezus geboren werd; ze had er des te meer toen Jezus Zijn Messiaanse Rijk geboren liet worden op het kruis. ‘Maar nauwelijks is zij in weeën’, zei Jesaja, ‘of Sion baart haar zonen’. Onder het kruis was Maria, de Moeder van Smarten, in weeën van de komst van Gods Koninkrijk. Haar weeën onder het kruis waren de barensweeën van een nieuwe mensheid die zij met Jezus ter wereld bracht. De H. Paus Johannes-Paulus II zei: “Door te delen in het kruis van Christus ‘baarde’ Maria niet alleen Johannes, haar ‘tweede zoon’, maar ook de Kerk als geheel”.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten